Just Shit!

它的 𝙁𝙧𝙚𝙚𝙨𝙝𝙞𝙩为什么不呢?!~~~ CA 𝘾𝘾𝙊

Social Contact

▶ 什么是 Ape Just Shit? Ape Just Shit 是一个 NFT(不可替代令牌)集合。存储在区块链上的数字艺术品集合。 ▶ 存在多少 Ape Just Shit 代币? 总共有 1,088 个 Ape Just Shit NFT。目前,200 位车主的钱包里至少有一个 Ape Just Shit NTF。 ▶ 最昂贵的 Ape Just Shit 销售是什么? 出售的最昂贵的 Ape Just Shit NFT 是 AJS #1760。它于 2022-06-28(2 个月前)以 11 美元的价格售出。 ▶ 最近卖出了多少只 Ape Just Shit? 过去 30 天内售出了 6 个 Ape Just Shit NFT。

/nfts/just-shits/01.png

Game Screen

Supported NFTs

    相关资讯

    更多 >

    相关资讯

    更多 >
    Picture